Szerző

Portik Erika

Népszerűség: 116 figyelő

Adatlap

Szerző figyelése

Vers

A verset eddig 547 alkalommal nézték meg.
Publikálás időpontja: 2018. június 3.

Megosztás

Szerzői jogok

A vers a szerző és a Poet.hu forrásként való megjelölésével, nonprofit céllal szabadon utánközölhető.

A vers átdolgozásához a szerző engedélye szükséges.

Címkék

Ehhez a vershez még nem tartozik címke.

Kedvencnek jelölték (19)

Keress pénzt online kérdések megválaszolásával! (x)

Portik Erika

Ószékely Anna-siralom

azaz: Máthé Anna pitymallatkori, egyben utolsó imája az Úrhoz, mi korának hajnalán ekképp szállott alá... örökségül e világra...

Háborog a lelkem,
Édes Atyám-Uram!
Mert élek, s éltemben
Bánattá lett utam.

Csala Tornyán állva
Elrebegem neked,
Férjem után vágyva
Kitárom szüvemet:

Mikor Rika vára
Tűztől égett vala,
Atilla Rékája
Mene itt halálba.

Lett ez Ördög-árka
Útja s barázdája,
Romladék lőn Rika
Mind a három vára.

Őszre járt az üdő,
Sok csere- és bikkfa
Lombja alatt, midőn
Rapsán meg a fia

Falut fosztogatva
Halált osztogatta.
Népet sanyargatta,
S rabszolgának adta.

De Rab Rigó Gábor,
Ki hős volt és bátor,
Tatár elé állott,
Teméntelent vágott.

Jobbján Csala párom,
Mózes. Huszár sarja.
Mígnem eccer Gábor
Sarkig érő haja

Az indába hágott,
Tatár kardja marta.
Szíve vértől ázott,
Halál kapta-falta.

Azon nyomban meghótt
E nagyszerű vezér,
Rítt egész Homoród:
"Végünk lett! Elestél!"

Kardját belétetted
Mózesem kezibe,
Nagy szüvét bélelted
Vargyasnak s népinek.

Míg Gábor oldalán
Harcolt én Mózesem,
Bosszúja ont halált
"Kutyafejűeken".

Lába hátranyaklott,
Vánszorgott a teste,
Százszor meghanyatlott.
S én halottnak véltem.

"Egyetlen gyermekem!
Nyisd reám szemedet!
Segítség érkezett!"
Vénasszony képiben.

"Dobrika-Lapi kell!"
Kiáltá Bajnáné.
"A Hegyestetőn lel,
Ki fürge, s nem málé!"

Könyörgött az anyja
Hozzád, Ó, Istenem!
Én, mint a jó ara
Éjszaka sebesen

Tatár nyomát vettem,
S megszöktem sebtiben.
Lűtőn át Felszegen
Csudafüvért mentem.

Ezalatt delelőn
Kigyúlt a Máglya-tűz.
Hegyestető felől
Gomolygott már a füst.

Kustály romvárának
Szemközti oldalán
Bitang csapatának
Élén zörgött Rapsán.

Csala hírét vette:
"Araszol a tatár!"
Bosszúvágy kergette
Sebei vonalán.

"Anna! Hunn vagyol hát?!"
Fakadt ki rám Csala.
"Növény lesz átok rá!
Ha nem hozzátok haza!"

Lárma a faluban,
Kasza-kapa, lándzsa,
Villant a vasvilla,
S menének Rikának.

"Minek mégy el, fiam?
Maradj ehunn, veszteg!
A tatár itt fiall,
Keres az tégedet!"

"Felöl a bánat es,
Hol heverek, ehejt!
Lassabban forr a seb,
Mit Rabsán fia ejt!"

Így elmentem én hát.
Mindenki rettege.
Sose voltam még ták,
Ha jó ügy vezetett!

Atilla várhelyén
Okád tüzet tatár,
S ellenem ág, levél,
Karmolt a rohanás.

Piros hajnal hátán
Támolyogva léptem,
Csala háza táján
Megrettent a szűvem.

Hallottam asszonyok
Jajveszékelését:
"Leányom! Leányom!"
Anyám égzengését.

"Itt vagyok! Itt vagyok!
Édes virágszálam!"
S testem aláhullott,
Nem vitt tovább lábam.

Csala Mózes vetett
Nekem puha ágyat,
Esze mindent sejtett,
S megmarta a bánat.

De amint meglátott,
Ereje duzzadott,
Lelke megáradott,
Kiútra mutatott:

"Kustály kőfalának
Környékén tűz ége!
Almás barlangjának
Termit béfűtsétek!

Lábasjószágokat
Tüstént fel! Vigyétek!
Szénát! Asszonyokat!
Hej! Minden gyermeket!

Anna! Fogd a népet!
S vezesd fel iziben!
Szikrát`se féjts éngem,
Nem`jeszt rám egy sem!"

"Elbírom a lándzsát,
Édes Mózes, én es!"
Tiszteletes kántált,
Lelkes tűzben égett.

Öregek és ífjak
Mind otthon maradtak,
Fehérnépek ríttak
Szerre barlangfalnak.

"Bárcsak még késnének..."
- Kérleltelek akkor -
Haláltól nem féltem,
Csak a sebbomlástól.

Olasztelek, Almás,
Bardocz, Füle népe
Vészhírnek hallatán
Gyűltek e vidékre.

Atyám, meghallgatál!
Hegyestetőn jártál,
Kerek hetet adtál...
S megkerült a hálám.

Megkondult a harang,
S a templomnak képe
Csillogó sugarat
Akasztott a népre.

"Édes Anyaföldünk!
Egy életünk! S védünk!
Hozzád így könyörgünk,
Drága-jó Istenünk!

Maradj itt mellettünk,
S ne legyél ellenünk!
Bújdosók nem leszünk,
Míg itt lész felettünk!"

"Anna! Eridj innét!
Lólik felé eridj!
Szedd a lábad ismét!
S gyűjtsd annak erejit!"

"Míg élünk, egy vagyunk!
El?! Súvva`se innét!
Ha kell, hát meghalunk!
De vezér kell! Ki véd!!!"

Éjfélt üt az óra
Október derekán,
Gyűlt az akasztófa,
Orozott ez es tán?

"Előre, legények!
Rikkantá el Csala.
"Utánam! Serényen!"
S csípé bosszú szaga.

Rab Rigó halála
Főjéből nem mene,
Kardja hat tatárral
Vívott meg eccerre.

"Ide, Rapsán! Ide!"
Zengte még az ég es.
"Gáborért megfizetsz!
Isten úgy segéljen!"

Összecsaptak vadul,
Veszett vad módjára,
Rapsán fia gazul
Fújt a kínzójára.

S mikor lova hátrált,
Háta mögött árok,
Csala kardja átvált,
Tatárfejet vágott.

Mily rettentő csapás!
Repült a vezérfi!
Rapsán fia nyakát
Mózesem lemetszi.

Az öreg felordít:
"Csala után!!! Csűrhe!!!"
Sereget hajt, gyorsít
Csűrökből a bűnbe.

Hogy hagyhattad, Uram?!
Hogy Őt vegyék célba?
Hálám félve suhant,
Megtört az aczélba.

Hófehér karomat
Dárda hegye döfte,
Vércsapos kardomat
Kezem ejté földre.

"Mátkád sebet kapott!"
Kiáltott egy legény.
Csala ordít:" Halott?!"
Rohant elém szegény.

"Nekem szánták, Isten!
Métt tevéd ezt vélem?!
Annámnak élni kell!!!
Hisz Ő az én létem!!!

Haza! Vigyük haza!"
Mátkáját csak nézte,
"Vértől ázik karja!"
Dúlt benne a méreg,

Nem örült a harcban
Sértetlenségének.
Átkot vélt a kardnak
Csillanó élében.

"Egyet kaptam volna!
De elvetted tőlem!
Atyám segélj holnap
Visszavenni tőle!"

"Nem adom én néked,
Igaz szerzeményem!
Hordom büszkeséggel,
Ameddig csak élek!"

"Édes kicsi Szüvem!
Nem-e fáj egyebütt?
Melegítsen tüzem,
Ne szólj, csak feküdj!

Isten! Adj rá üdőt:
S sebemet, mit Ő hord...
Cseppkő verjen münköt,
Csak elébb gyógyuljon!"

"Ne káromold Istent!
Menjünk a barlangba!
Engedelmes minden
Székely-emberfia!

Torolni jön vissza,
Szerét-módját ejté
Rapsán, mert a fia
Lelkét kilehelé!

E seb nem is vészes,
Nyergeld a lovakat!
Mer` következése
Halál lőn sokaknak!"

Falvaknak népei
Csatlakoztak ekkor:
"Jertek, tik feleim!"
"Követünk, Te bátor!"

Hegyben tűnő patak
Szilajúl csörtetett,
Mikor Nagymál alja
Reménytől görnyedett.

Az almási barlang
Tátva maradt szája
Ostor hegyén sallang
Alatt néz e tájra.

Békésen nyugtatott
Csendnek kopogása,
Fájdalmat tompított
Vargyas csobogása.

Öröm fehérnépnek
Orcája szegletén,
Friss sült, s főtt az étel,
Illat mén szerteszét.

"Elég! Atyafiak!"
Mondotta vót Csala.
Induljon már vissza
Mind, ki visszatart ma!"

"Tavaszig megélünk!
Tele van a kamra!
Kell nekünk emberünk!"
Rítt az asszonyfajta!

"Maradj hát itt te es!"
Kérleltem én ekkor.
"Egyedül mán ejsze
Koromban ne harcolj!

Üres már a falu,
Házaink, ha égnek,
Mindent emészt hamu,
S meglásd elmenének!"

"Igazad van, Anna!
Maradj Mózes, te es!"
Mondá öreg Csala
Könnyben úszó szeme.

Leszaladt a völgybe.
Bár ne tette vóna.
Onnét nézett körbe,
S mászott ez oromra.

Leszállott az este
Minden napnak végén,
Csala kijött esment,
Így vigyázva népét.

Hallani vélte Ő
Üdős Rapsán átkát,
Fiáért kesergő,
Dühét szóró hangját.

Sejtése nem csalá:
Bosszútól lihegve
Tatár vasfájdalmát
Vastag füstbe verte.

"Ég a falu!" - hangja
Lángtengerről mesélt,
Visszaverte barlang,
Mit a szeme megélt.

"Lássátok! Lássátok!
Reátok hallgattam!
Gyáva zokogástok
Mentén itt maradtam.

Falunk füstnek árja,
Odalett mindenünk!
Bölcsőnkből lőn gálya -
Porhagyaték nekünk!

Ha eddig nem mentünk,
Immár itt veszteglünk!
Újra szőjük tervünk!
Túlerő ellenünk!"

"Kétszer megcsúfoltál!
Jaj jő neked, Csala!"
Dühöngő egy orkán
Lett Rapsánnak hangja.

Kemény tél jött, hideg.
Tatár egy sem mozdult.
Felhánytunk mi mindent,
Bár egy morzsát kapjunk.

"Ez csúf halál, Isten!
Én így nem halok meg!"
"Veled megyek, Mózes,
De egy próbát várj meg!"

"Miféléket beszélsz?!"
Mordult reám Csala.
"Lisztet, Ember! Megnézd!
Lőn ez Úr ostora!"

Ettől meghalhatunk!
Asszony! Beteg levél!"
"Hozz egy halom hamut!
Kérlek, most ne beszélj!"

Én, a malmos leány
Kavartam és gyúrtam.
"Tappodtat se! Megállj!
S hozz egy karót, uram!

Végét e kenyérbe!
Lobogónak elég!
Ez lesz tatár mérge,
Meglásd! Jere! Segélj!"

Kenyér barlang száján,
Kitűzte-forgatta.
Tüzek múlón-árván
Alvásba roskadtak.

Az éhségbe feslett
Maroknyi kis székely
Amíg reménykedett,
Csalát falta kétely.

Szirtnek magasából
Kiáltott le Csala,
Örömmámorától
Izzott szikla-tornya.

De a kiáltását
Senki sem hallotta,
Ezért a ruháját
Lógatta magasba.

Ha engedted volna,
Hallja Őt a népe,
Vargyas szelíd tornya
Nem löké a mélybe!

Nem hordozná nevét
Büszke szikla szirtje,
Lábainak mentén
Gyüttem fel ma ide!

Húszévesen híre,
Vidéket bejárva,
Lénye létjeíve
Csudát szült e nyájnak.

Ó, Uram! Istenem!
Engedj hozzá mennem!
Ahol nyugszik lelke,
Ott van az én helyem!

Ámen...

2018. április 21-én, "Gödöllői Irodalmi Díj 2018."

Hozzászólás írásához regisztrálj vagy lépj be!


poepoe(szerző)2020. május 28. 13:24

@BakosErika: @Ahita: @meszaroslajos60: @Martonpal: @B...yL...o: @csj13: @hangyasi: @Merluccius: @Metta: @gypodor: @szalokisanyi1: @editmoravetz: @SzaipIstvanne: @orok.szerelem55: @M.Laurens: @anci-ani: @keva526:

Kedves Társaim!

Megkésve bár, de törve nem, rendületlenül hatottak - a szívemben is meleg hajlékra lelő - megnyilvánulások, melyekkel e maroknyi székely sorsának emlékét voltatok hivatottak táplálni, egyben még feljebb emelni...

Köszönöm szépen az ide hajlított időtöket is ;)
Szeretettel:
Erika

BakosErika2018. június 8. 05:52

Gyönyörű ballada.
Fogadd őszinte elismerésem.

Ahita2018. június 6. 10:30

Kiváló munka, hiteles kor és történelem, történet ismeret, balladai ''hűség'', és gazdag, ragaszkodó belső érzelmi kötődést olvasok ki versedből kedves Erika! Gratulálok a megérdemelt díjhoz is!
Szívvel, Éva

meszaroslajos602018. június 5. 20:53

Remek balladádhoz elismeréssel, szívvel gratulálok, Lajos.

Martonpal2018. június 4. 20:02

Csodálatos ballada.Már rég olvastam ilyen tartalmas,remek alkotást.
Nagyon szépet írtál.Gratulálok(17)...attila

B...yL...o2018. június 4. 17:59

Nagyon szép balladát írtál. Kiemelném míves magyar beszédét, már elfeledett szavak használatát. Az irodalmi díjat méltán megérdemelted.
Nagyívű alkotásodhoz nagy szívvel gratulálok:
László

csj132018. június 4. 16:36

Remekbe szabott vers, minden elismerésem a tiéd :)
Gratulálok szívből!

hangyasi2018. június 4. 13:42

Minden tiszteletem a versért.

Merluccius2018. június 4. 11:29

Tisztelettel gratulálok nagyszerű versedhez kedves Erika, a sok munkához, amit beletettél! A nyelvezet és az ''Ima'' forma is nagyon ötletes, találó, kifejező! Tartalma ismeretterjesztő, emlékőrző.
Szeretettel: M.

Metta2018. június 4. 08:40

Kedves Erika!
Kiemelkedő,nagyszerű alkotás!
Szívvel,elismeréssel gratulálok!
Margit

gypodor2018. június 4. 07:45

Hatalmas alkotás, hatalmas szív. Köszönöm a hozzá fűzött ismertetőt
Gyuri

szalokisanyi12018. június 4. 07:17

Nagyívű, remek alkotás.
Gratulálok!
Szeretettel.
Tisztelettel: Sanyi

editmoravetz2018. június 4. 07:05

Drága Erika!

Boldog vagyok, hogy olvashattam e remekművet! Szívből szeretettel gratulálok a jól megérdemelt díjhoz!
A ballada minden ismérvét magában hordozza - szép míves szavakkal írtad maradandó alkotásodat - a székely kitartás örök dicséretét:
''''Míg élünk, egy vagyunk!
El?! Súvva`se innét!
Ha kell, hát meghalunk!
De vezér kell! Ki véd!!!''

Igaz baráti szeretettel ölellek! Edit

SzaipIstvanne2018. június 3. 23:52

Kedves Erika, szivbol gratulalok a megerdemelt dijhoz. Nagyon kitarto, multat ismero, tudassal rendelkezo szemelyt ismertem meg verseden keresztul Benned. Tobbszor visszatertem a vershez, majd nagy szivvel koszonom, hogy olvashattam. Maria

orok.szerelem552018. június 3. 23:27

Kedves Erika!
Kiemelkedő, remek alkotásod élmény volt olvasni.
Örömmel olvastam az ismeretterjesztő leveled is, köszönöm a lehetőséget.
Elismeréssel gratulálok és még sok ilyen sikeres alkotást kívánok!
Szívvel voltam, máskor is jövök, szeretettel várlak!
Margit

M.Laurens2018. június 3. 22:25

Szívből és szívvel gratulálok!
/ Miklós /

anci-ani2018. június 3. 21:39

Nagyszerű, történelmi remek alkotásod élmény olvasni drága Erikám!
A régi szójárással, a régi magyar múlt érdekes, szövevényes fordulataival, nem mindennapi történetével ismerteted meg az olvasót! Lenyűgöző alkotás!
A megérdemelt irodalmi díjhoz drága Erikám, gratulálok szeretettel!
Szívvel, szeretettel olvastam:
Anci

keva5262018. június 3. 21:17

Szeretettel gratulálok, Erika! Komoly, mind tartalmában, mind formailag kiemelkedő alkotás.

poepoe(szerző)2018. június 3. 21:11

@szombati: Kedves Tibi, elfogadom a meghívást, egyben köszönöm, hogy idődből ide is áldoztál! Szeretettel: Erika

poepoe(szerző)2018. június 3. 21:09

@feri57: Köszönöm kedves Feri a kitartásodat! Csala és mátkája is örül, hogy emlegetve/olvasva vagyon ;-) Köszönöm az Ők nevében a türelmes olvasást... Jó éjt. Szeretettel: Erika

poepoe(szerző)2018. június 3. 21:07

@Zsuzsa0302: Igen, eljövök...igaz mostanában elég nehezen megy a reagálás, de szeretettel olvasom a poetot azért... Remélem nem fárasztottalak el nagyon...? :-)

poepoe(szerző)2018. június 3. 21:06

@merleg66: Köszönöm szépen kedves Gábor! Köszönöm, hogy időt szántál erre a nem rövid alkotásomra is... Ölellek szeretettel: Erika

poepoe(szerző)2018. június 3. 21:04

Csala-Tornya regél egy XVII. század korabeli falatnyi magyar múltról, mely íródott az „Olyan fiatal vagyok még, hogy hagyhattál volna egyszerűen jelentés nélküli nagy mondatokat mondani.” - Kemény Zsófi mottója nyomán egy -a fiatalság tükrében- kiírt, „Gödöllői Irodalmi Díj_2018” pályázaton való megmérettetésem céljából.

Tettem mindezt akként, ahogyan azt az én („Isten nyugosztalja”) Nagymamám és Nagytatám elbeszéléseiből, immár több, mint három évtizede hallottam. Az irántuk érzett mély tisztelet és alázat szülte bennem a vágyat, hogy e páratlan erkölcsi hagyaték - ebben az irodalmi formában - az utókor számára is megmaradjon.

A - napjainkig bennem még csak szunyókáló - motivációm életre keltését őszinte szívvel köszönöm e pályázat kiíróinak! A soraim értelmezésére szánt időt nem különben…
Maradok tisztelettel, abban a reményben, hogy e maradni-vágy történet az Olvasó kikapcsolódását is képviselni képes…


A kényelmesebb elemzés/értelmezés érdekében, ezúton szeretném az alábbiakban vázolt megjegyzés-rovatomat az Olvasóm szíves rendelkezésére bocsájtani:

Jelen alkotásomban
- valamennyi földrajzi helység, ősi magyar történelmi hely:

• Rika-erdő: két részre osztotta a székelyföldet
• Rika három vára: Hagymás, Kustály és Attila vára
• Hegyestető: itt épült meg, magasodott Attila vára
• Csala-tornya: az almási cseppkőbarlang bejáratával szembeni sziklacsúcs
• Ördög árka: része az Erdélyt átszelő hosszú útnak, amit később sokféleképpen neveztek el a
székelyek
• Felszeg: a környékbeli falvak szerkezetileg rendszerint három részből állnak: Alszeg,
Felszeg, Középszeg
• Vargyas: a mai szoros, valamint a folyó neve is
• Olasztelek, Bardocz, Füle, Almás (Homoródalmás), Száldobos:
többek között, ezen települések népe tömörült egybe, hogy a tatár ellen
egymáshoz csatlakozva felvegyék a harcot
• Lólik: Lócsűrnek is nevezik, az almási (cseppkő)barlangrendszer egy szemközti ürege,
ahová az állatokat menekítették, állítólag tizenkét terme volt…
• hegyben tűnő patak: úgy tartották, hogy Vargyas pataka fent a hegy alá befolyik, majd a barlang
alatt folytatja útját, míg lent később kitör. (én jártam ott, és valóban…)
• Nagymál: a hargitai havasok között elterülő meredek szirttömeg, Erős bérc együttese,
amelyek között a legmagasabb kőszál viseli a Csala-tornya nevet.
E helységek mellett, sorolva lett
- a szóban forgó XVII. századhoz szorosan kapcsolódó számos meghatározó szereplő neve:

• Atilla Rékája: Attila (hun király) első felesége, Réka királynő, aki itt alussza örök álmát, a
Rika patak partján
• Rab Rigó Gábor: a „leányhajú” (…”sarkig érő haja”…), azaz: hosszú hajú hős, vezér, kinek haja
harc közben szederindába akadt, így tudta megölni a fiatal tatárvezér.
• Rapsán és fia: a (mai napig azonos nevére hallgató) Homoród-völgyétől tartott Rika erdeje
felé, a tatárokból álló csapatának élén
• Tiszteletes: Györgybiró Dániel, akit szokatlan lelkesedés uralt, majd zenés misehangon
folytatva, remegő kezével forgatta a kardját
• Csala Mózes: vargyasi vitéz, Csala Balázs (huszár) fia
• Máthé Anna: Csala Mózes jegyese, Máthé János (huszár és malmos) egyszem gyermeke
• Bajnáné, vénasszony: Bajna Tamás neje, helybéli javasasszony
5. oldal
Továbbá, az itt megfestett történetben, szándékosan sűrűn jelentettem meg
- számos helyi - jelen napjainkban még használatban lévő - nyelvezet szókincsét gazdagító kifejezést is:

• Kutyafejűek: tatárokat nevezték így a székelyek az akkori időben
• fő: kútfő, amit ez esetben a fejre értünk
• eccerre: egyszerre, párhuzamosan
• egyebütt: máshol is
• mén: megy
• métt: miért?
• ejsze: talán
• vóna: volna
• jere: gyere ide
• segélj: segítsél
• szeglete: széle
• szerteszét: szétszóródva, minden irányba, „szanaszét vagy szerte-szana”
• Dobrika-lapi: a sebek gyógyítására, forradásának serkentésére használt („csudafű”)
gyógynövény népies neve, ami a Hegyestetőn termett (lapi=lapu) l. dobrica
• málé: tátott szájú, ták, esetlen
• hunn: hol?
• ehejt: itt, ezen a helyen
• szikrát’se: cseppet sem, semennyit sem, egyáltalán nem/ne
• szerre: sorban, egymás után, felváltva
• lűtő: lejtő
• máglya-tűz: tatárokról szerezhettek hírt a megjelenésük során
• ták: bátortalan, esetlen, bugyuta (málé)
• piros hajnal: pirkadat, hajnalhasadta
• csűr: istálló, pajta takarmánytárolóval
• derekán: közepén
• súvva: sehová (sem)
• fehérnép: asszony népség, asszonysereg (a népesség női tagjai)

Tiszta szívvel ajánlom e csodálatos környéket, mint finom és tartalmas kikapcsolódást, valamennyi kíváncsi lélek számára. A hely önmagáért beszél, és meleg szívű emberek lakják a mai napig. Történelmi korszakának megőrzéséhez ragaszkodó természetének köszönhető talán, hogy megható szépsége a Békási-szoros látványosságaival is vetekszik.

Szeretettel: Erika

merleg662018. június 3. 20:59

Kedves Erika! Csodaszép versed élmény volt olvasni. Méltán érdemelne egy kiemelést. Szeretettel gratulálok az irodalmi díjhoz is, mellyel versed méltatták és kívánok Neked további alkotói sikereket. Versed szívvel és szeretettel olvastam: Gábor

Zsuzsa03022018. június 3. 20:27

Élmény volt olvasni a versed kedves Erika! Szívvel, szeretettel, és tisztelettel gratulálok! Én is várlak: Zsuzsa

Törölt tag2018. június 3. 19:55

Törölt hozzászólás.

feri572018. június 3. 19:45

Hatalmasan nagyon szép szabadság alkotás alkotás
Élmény volt olvasni Erika
Nagy szívvel, szeretettel,
nagy elismeréssel gratulálok remek versedhez.
Szeretettel várlak én is

Feri

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom