Verselemző

RitmusképletRímSzótag
Háborog a lelkem,
 - U U  U  -  U  
Édes Atyám-Uram!
- U  U  -  U -   
Mert élek, s éltemben
 -   - -     -  -  -  
Bánattá lett utam.
 - -  -  -   U U   

  
Csala Tornyán állva
  U U  -   -  -   U
Elrebegem neked,
-  U U -   U -   
Férjem után vágyva
 -  U  U -   -   U 
Kitárom szüvemet:
 U - -    U U U   

  
Mikor Rika vára
 U -   U U  - U 
Tűztől égett vala,
 -  -  - -    U U 
Atilla Rékája
U -  U  - - U 
Mene itt halálba.
 U U -    U -  U  

  
Lett ez Ördög-árka
 -   U  -  U  -  U
Útja s barázdája,
-  -    U -  - U  
Romladék lőn Rika
 -  U -   -   U U 
Mind a három vára.
 -   U  - -   - U  

 
Őszre járt az üdő,
-   U  -   U  U -  
Sok csere- és bikkfa
 -    U U  -   -   U 
Lombja alatt, midőn
 -   U U -     U -  
Rapsán meg a fia
 -  -   U  U  UU 

  
Falut fosztogatva
 U -   -   U -  U 
Halált osztogatta.
 U -   -   U -  U  
Népet sanyargatta,
 - -   U  -  -  U  
S rabszolgának adta.
   -   -  - U  -  U  

  
De Rab Rigó Gábor,
 U  -   U -  - -   
Ki hős volt és bátor,
 U  -   -   -   - -   
Tatár elé állott,
 U -  U - -  -    
Teméntelent vágott.
 U -  U -    - -    

  
Jobbján Csala párom,
 -   -    U U  - -   
Mózes. Huszár sarja.
 - -    U  -   -  U  
Mígnem eccer Gábor
 -  U  -  -   - -  
Sarkig érő haja
 -  U  - -  U U 

 
Az indába hágott,
U  -  - U  - -    
Tatár kardja marta.
 U -   -   U  -  U  
Szíve vértől ázott,
  - U  -  -  - -    
Halál kapta-falta.
 U -   -  U  -  U  

 
Azon nyomban meghótt
U -    -  -   -  -  
E nagyszerű vezér,
U  -    U -  U -   
Rítt egész Homoród:
 -   U -    U U -   
"Végünk lett! Elestél!"
  - -    -    U -  -    

  
Kardját belétetted
 -   -   U - -  -  
Mózesem kezibe,
 - U -   U U U  
Nagy szüvét bélelted
 -     U -   - -  -  
Vargyasnak s népinek.
 -   -  -     - U U   

  
Míg Gábor oldalán
 -   - U  -  U -  
Harcolt én Mózesem,
 -  -   -   - U -   
Bosszúja ont halált
 -   - U -    U -   
"Kutyafejűeken".
  U  U U -U U    

  
Lába hátranyaklott,
 - U  -  U  -  -    
Vánszorgott a teste,
 -   -  -   U  -  U  
Százszor meghanyatlott.
  -   -   -  U  -  -    
S én halottnak véltem.
  -   U -   -   -  U   

  
"Egyetlen gyermekem!
 U  -  -    -  U -   
Nyisd reám szemedet!
  -    U-    U U -   
Segítség érkezett!"
 U -  -  -  U -     
Vénasszony képiben.
 - -   -    - U U   

  
"Dobrika-Lapi kell!"
  -  U U  U U  -     
Kiáltá Bajnáné.
 U-  -  -  - -  
"A Hegyestetőn lel,
 U  U  -  U -   -   
Ki fürge, s nem málé!"
 U  -  -     -   - -   

  
Könyörgött az anyja
 U  -  -   U  -   U 
Hozzád, Ó, Istenem!
 -  -   -  -  U U  
Én, mint a jó ara
-    -   U  - U U
Éjszaka sebesen
-   U U  U U U  

  
Tatár nyomát vettem,
 U -    U -   -  -   
S megszöktem sebtiben.
   -   -  -   -  U -   
Lűtőn át Felszegen
 - -  -   -   U -  
Csudafüvért mentem.
  U U U -    -  U   

 
Ezalatt delelőn
U U -    U U -  
Kigyúlt a Máglya-tűz.
 U  -   U  -   U  -   
Hegyestető felől
 U  -  U -  U -  
Gomolygott már a füst.
 U -   -    -  U  -    

  
Kustály romvárának
 -  -    -  - - -  
Szemközti oldalán
  -  -  U -  U -  
Bitang csapatának
 U -     U U - U 
Élén zörgött Rapsán.
- -   -  -    -  -   

  
Csala hírét vette:
  U U  - -   -  U  
"Araszol a tatár!"
 U U  U  U  U -    
Bosszúvágy kergette
 -   - -    -  -  U 
Sebei vonalán.
 U UU  U U -   

  
"Anna! Hunn vagyol hát?!"
 -  U   -    U  -   -     
Fakadt ki rám Csala.
 U -    U  -    U U  
"Növény lesz átok rá!
  U -    U   - -   -  
Ha nem hozzátok haza!"
 U  -   -  - -   U U   

  
Lárma a faluban,
 -  U U  U U -   
Kasza-kapa, lándzsa,
 U  U  U U   -    U  
Villant a vasvilla,
 -  -   U  -  -  U  
S menének Rikának.
   U - -   U - U   

  
"Minek mégy el, fiam?
  U -   -   -    U-   
Maradj ehunn, veszteg!
 U -   U -     -   U  
A tatár itt fiall,
U  U -  -    U-    
Keres az tégedet!"
 U U  -   - U U    

  
"Felöl a bánat es,
  U U  U  - U  -   
Hol heverek, ehejt!
 -   U U U   U -    
Lassabban forr a seb,
 -  -  -   -   U  -   
Mit Rabsán fia ejt!"
 -   -  -   UU -     

 
Így elmentem én hát.
-   -  -  U  -   -   
Mindenki rettege.
 -  -  U  -  U U  
Sose voltam még ták,
 U U  -  -   -   -   
Ha jó ügy vezetett!
 U  - -    U U -    

 
Atilla várhelyén
U -  U  -  U  - 
Okád tüzet tatár,
U -   U -   U -   
S ellenem ág, levél,
  -  U U  -    U -   
Karmolt a rohanás.
 -  -   U  U U -   

  
Piros hajnal hátán
 U -   -  -   - -  
Támolyogva léptem,
 - U  -  U  -  -   
Csala háza táján
  U U  - U  - -  
Megrettent a szűvem.
 -  -  -   U   - U   

  
Hallottam asszonyok
 -  -  U  -   U  -  
Jajveszékelését:
 -  U  - U - -   
"Leányom! Leányom!"
  U-  -    U-  U   
Anyám égzengését.
U  -  -  -  - -   

  
"Itt vagyok! Itt vagyok!
 -    U  U   -    U  U  
Édes virágszálam!"
- -   U -   - -    
S testem aláhullott,
   -  U  U - -  -    
Nem vitt tovább lábam.
 -   -    U -    - U   

  
Csala Mózes vetett
  U U  - -   U -   
Nekem puha ágyat,
 U -   U U -  U  
Esze mindent sejtett,
U  U  -  -    -  -    
S megmarta a bánat.
   -  -  U U  - U   

  
De amint meglátott,
 U U -    -  - -   
Ereje duzzadott,
U U U  -  U -    
Lelke megáradott,
 -  U  U - U -    
Kiútra mutatott:
 U-  U  U U -    

  
"Kustály kőfalának
  -  -    - U - -  
Környékén tűz ége!
 -   - -   -  - U 
Almás barlangjának
-  -   -  -   - -  
Termit béfűtsétek!
 -  -   - -  - U   

  
Lábasjószágokat
 - -  -  - U -  
Tüstént fel! Vigyétek!
 -  -    -    U  - -   
Szénát! Asszonyokat!
  - -   -   U  U -   
Hej! Minden gyermeket!
 -    -  -    -  U U   

 
Anna! Fogd a népet!
-  U   -   U  - -   
S vezesd fel iziben!
   U -    U  U U -   
Szikrát`se féjts éngem,
  -  -   U  -    -  -   
Nem`jeszt rám egy sem!"
 -   -     -  -    U    

  
"Elbírom a lándzsát,
 -  - U  U  -    -  
Édes Mózes, én es!"
- -   - U   -  -    
Tiszteletes kántált,
 -   U U -   -  -    
Lelkes tűzben égett.
 -  -   -  U  - -    

 
Öregek és ífjak
U U U  -  -  -  
Mind otthon maradtak,
 -   -   -   U -  -   
Fehérnépek ríttak
 U -  - -   -  -  
Szerre barlangfalnak.
  -  U  -  -   -  U   

  
"Bárcsak még késnének..."
  -   -   -   -  - U      
- Kérleltelek akkor -
   -  -  U U  -  -    
Haláltól nem féltem,
 U -  -   -   -  -   
Csak a sebbomlástól.
  U  U  -  -  -  -   

 
Olasztelek, Almás,
U -   U U   -  -   
Bardocz, Füle népe
 -  -     U U  - U 
Vészhírnek hallatán
 -   -  -   -  U -  
Gyűltek e vidékre.
  -  U  U  U -  U  

 
Atyám, meghallgatál!
U  -    -  -   U -   
Hegyestetőn jártál,
 U  -  U -   -  -   
Kerek hetet adtál...
 U -   U U  -  -     
S megkerült a hálám.
   -  U -   U  - -   

  
Megkondult a harang,
 -  -  -   U  U -    
S a templomnak képe
  U  -   -  -   - U 
Csillogó sugarat
  -  U -  U U U 
Akasztott a népre.
U -   -   U  -  U  

  
"Édes Anyaföldünk!
 - U  U  U -  -   
Egy életünk! S védünk!
U   - U -       - -    
Hozzád így könyörgünk,
 -  -  -    U  -  -    
Drága-jó Istenünk!
  - U  - -  U -    

  
Maradj itt mellettünk,
 U -   -    -  -  -    
S ne legyél ellenünk!
   U  U  -  -  U -    
Bújdosók nem leszünk,
 -  U -   -   U  -    
Míg itt lész felettünk!"
 -  -    -    U -  -     

  
"Anna! Eridj innét!
 -  U  U -   -  -   
Lólik felé eridj!
 - -   U - U -    
Szedd a lábad ismét!
  -   U  - U  -  -   
S gyűjtsd annak erejit!"
    -     -  U  U U U    

  
"Míg élünk, egy vagyunk!
  -  - -    -    U  -   
El?! Súvva`se innét!
-     -  -  U -  -   
Ha kell, hát meghalunk!
 U  -     -   -  U -    
De vezér kell! Ki véd!!!"
 U  U -   -     U  -      

 
Éjfélt üt az óra
-  -   U  U  - U
Október derekán,
-  - -   U U -   
Gyűlt az akasztófa,
  -   U  U -   - U 
Orozott ez es tán?
U U -   U  -   -   

  
"Előre, legények!
 U - U   U -  -   
Rikkantá el Csala.
 -  -  - -    U U  
"Utánam! Serényen!"
 U - -    U -  -    
S csípé bosszú szaga.
    - -  -   -   U U  

  
Rab Rigó halála
 -   U -  U - U 
Főjéből nem mene,
 - - -   -   U U  
Kardja hat tatárral
 -   U  -   U -  -  
Vívott meg eccerre.
 - -    U  -  -  U  

  
"Ide, Rapsán! Ide!"
 U U   -  -   U U   
Zengte még az ég es.
 -   U  -  U  -  U   
"Gáborért megfizetsz!
  - U -    -  U -    
Isten úgy segéljen!"
-  U  -    U -  U    

 
Összecsaptak vadul,
-   U  -  -   U -   
Veszett vad módjára,
 U  -    -   -  - U  
Rapsán fia gazul
 -  -   UU  U -  
Fújt a kínzójára.
 -   U  -  - - U  

  
S mikor lova hátrált,
   U -   U U  -  -    
Háta mögött árok,
 - U  U -   - -   
Csala kardja átvált,
  U U  -   U -  -    
Tatárfejet vágott.
 U -  U -   - -    

  
Mily rettentő csapás!
 -    -  -  -   U -   
Repült a vezérfi!
 U -   U  U -  U  
Rapsán fia nyakát
 -  -   UU   U -  
Mózesem lemetszi.
 - U -   U -   U  

 
Az öreg felordít:
U  U -   U -  -   
"Csala után!!! Csűrhe!!!"
   U U U -       -  U     
Sereget hajt, gyorsít
 U U -   -      -  -  
Csűrökből a bűnbe.
  - -  -  U  -  U  

  
Hogy hagyhattad, Uram?!
 -    -   -  U   U -    
Hogy Őt vegyék célba?
 U   -   U  -   -  U  
Hálám félve suhant,
 - -   -  U  U -    
Megtört az aczélba.
 -  -   U  -  -  U  

  
Hófehér karomat
 - U -   U U -  
Dárda hegye döfte,
 -  U  U  U  -  U  
Vércsapos kardomat
 -   U -   -  U -  
Kezem ejté földre.
 U U  -  -  -   U  

  
"Mátkád sebet kapott!"
  -  -   U -   U -     
Kiáltott egy legény.
 U-  -   -    U -    
Csala ordít:" Halott?!"
  U U -  -     U -      
Rohant elém szegény.
 U -   U -    U -    

  
"Nekem szánták, Isten!
  U -    -  -   -  -   
Métt tevéd ezt vélem?!
 -    U -  -    - U   
Annámnak élni kell!!!
-  -  U  -  U  -      
Hisz Ő az én létem!!!
 U   - U  -   - U     

  
Haza! Vigyük haza!"
 U U   U  -   U U   
Mátkáját csak nézte,
 -  - -    -   -  U  
"Vértől ázik karja!"
  -  -  - -   -  U   
Dúlt benne a méreg,
 -    -  U U  - U   

  
Nem örült a harcban
 U  U -   U  -   -  
Sértetlenségének.
 -  -  -  - - U  
Átkot vélt a kardnak
-  -   -   U  -   -  
Csillanó élében.
  -  U - - - U   

  
"Egyet kaptam volna!
 U  -   -  -   -  U  
De elvetted tőlem!
 U -  -  -   - U  
Atyám segélj holnap
U  -   U -    -  -  
Visszavenni tőle!"
 -   U -  U  - U   

  
"Nem adom én néked,
  U  U U  -   - U  
Igaz szerzeményem!
U -    -  U -  -   
Hordom büszkeséggel,
 -  -   -   U -  U  
Ameddig csak élek!"
U -  -    U  - U    

  
"Édes kicsi Szüvem!
 - -   U  U   U -   
Nem-e fáj egyebütt?
 U  U  -  U  U -    
Melegítsen tüzem,
 U U -  -   U -   
Ne szólj, csak feküdj!
 U   -      -   U -    

 
Isten! Adj rá üdőt:
-  U   -    - U -   
S sebemet, mit Ő hord...
   U U -    U  -  -      
Cseppkő verjen münköt,
  -   -  -  -   -  -   
Csak elébb gyógyuljon!"
  U  U -     -  -  U    

  
"Ne káromold Istent!
  U  - U -   -  -    
Menjünk a barlangba!
 -  -   U  -  -   U 
Engedelmes minden
-  U -  -   -  -  
Székely-emberfia!
  - U   -  -  UU  

  
Torolni jön vissza,
 U -  U  -   -   U  
Szerét-módját ejté
  U -   -  -  -  - 
Rapsán, mert a fia
 -  -    -   U  UU 
Lelkét kilehelé!
 -  -   U U U -  

 
E seb nem is vészes,
U  -   U  -   -  -   
Nyergeld a lovakat!
  -  -   U  U U -   
Mer` következése
 -    U -  U - U 
Halál lőn sokaknak!"
 U -   -   U -  U    

  
Falvaknak népei
 -  -  -   - UU 
Csatlakoztak ekkor:
  -  U -  U  -  U   
"Jertek, tik feleim!"
  -  -    -   U UU    
"Követünk, Te bátor!"
  U U -     U  - U    

  
Hegyben tűnő patak
 -   -   - -  U -  
Szilajúl csörtetett,
  U U -    -  U -    
Mikor Nagymál alja
 U -   -   -  -  U 
Reménytől görnyedett.
 U -   -   -   U -    

 
Az almási barlang
U  -  - U  -  -   
Tátva maradt szája
 -  U  U -     - U
Ostor hegyén sallang
-  -   U  -   -  -  
Alatt néz e tájra.
U -    -  U  -  U  

  
Békésen nyugtatott
 - - -    -  U -   
Csendnek kopogása,
  -   -   U U - U  
Fájdalmat tompított
 -  -  -   -  - -   
Vargyas csobogása.
 -   -    U U - U  

 
Öröm fehérnépnek
U -   U -  -  U 
Orcája szegletén,
-  - U   -  U -   
Friss sült, s főtt az étel,
  -    -       -   U  - U  
Illat mén szerteszét.
-  -   -    -  U  -   

  
"Elég! Atyafiak!"
 U -   U  U U-    
Mondotta vót Csala.
 -  -  U  -    U U 
Induljon már vissza
-  -  -   -   -   U 
Mind, ki visszatart ma!"
 -     U  -   U -    U   

  
"Tavaszig megélünk!
  U U  -   U - -    
Tele van a kamra!
 U U  U  U  -  U  
Kell nekünk emberünk!"
 -    U -   -  U -     
Rítt az asszonyfajta!
 -   U  -   -   -  U  

  
"Maradj hát itt te es!"
  U -    -  -    U -    
Kérleltem én ekkor.
 -  -  U  -  -  U   
"Egyedül mán ejsze
 U  U -   -  -   U 
Koromban ne harcolj!
 U -  -   U  -  -    

 
Üres már a falu,
U -   -  U  U U  
Házaink, ha égnek,
 - U-     U -  -   
Mindent emészt hamu,
 -  -   U -     U U  
S meglásd elmenének!"
   -  -   -  U - U    

  
"Igazad van, Anna!
 U U -   U   -  U  
Maradj Mózes, te es!"
 U -    - -    U -    
Mondá öreg Csala
 -  - U -    U U 
Könnyben úszó szeme.
 -    U  -  -   U U  

  
Leszaladt a völgybe.
 U  U -   U  -    U  
Bár ne tette vóna.
 -   U  -  U  - U 
Onnét nézett körbe,
-  -   - -    -  U  
S mászott ez oromra.
   -  -   U  U -  U  

  
Leszállott az este
 U  -  -   U  -  U 
Minden napnak végén,
 -  -   -  -   - -   
Csala kijött esment,
  U U  U -   -  -   
Így vigyázva népét.
-    U  -  U  - -   

  
Hallani vélte Ő
 -  U U  -  U -
Üdős Rapsán átkát,
U -   -  -  -  -   
Fiáért kesergő,
 U--    U -  -  
Dühét szóró hangját.
 U -    - -  -   -   

  
Sejtése nem csalá:
 -  - U  -    U -  
Bosszútól lihegve
 -   - -   U -  U 
Tatár vasfájdalmát
 U -   -  -  -  -  
Vastag füstbe verte.
 -  -   -   U  -  U  

  
"Ég a falu!" - hangja
 -  U  U U      -   U 
Lángtengerről mesélt,
 -   -  -  -   U -    
Visszaverte barlang,
 -   U -  U  -  -    
Mit a szeme megélt.
 U  U   U U  U -    

  
"Lássátok! Lássátok!
  -  - -    -  - -   
Reátok hallgattam!
 U- -   -   -  -   
Gyáva zokogástok
  - U  U U -  -  
Mentén itt maradtam.
 -  -  -    U -  U   

  
Falunk füstnek árja,
 U -    -   U  -  U 
Odalett mindenünk!
U U -    -  U -    
Bölcsőnkből lőn gálya -
 -   -   -   -   -  U   
Porhagyaték nekünk!
 -  U  U -   U -    

  
Ha eddig nem mentünk,
 U -  -   -   -  -   
Immár itt veszteglünk!
-  -  -    -   -  -   
Újra szőjük tervünk!
-  U   - -   -  -    
Túlerő ellenünk!"
 - U - -  U -     

  
"Kétszer megcsúfoltál!
  -   -   -   - -  -   
Jaj jő neked, Csala!"
 -   -  U -     U U   
Dühöngő egy orkán
 U -  - U   -  -  
Lett Rapsánnak hangja.
 -    -  -  -   -   U  

  
Kemény tél jött, hideg.
 U -    -   -     U -   
Tatár egy sem mozdult.
 U -  -    -   -  -    
Felhánytunk mi mindent,
 -  -   -    U  -  -    
Bár egy morzsát kapjunk.
 -  -    -   -   -  -    

  
"Ez csúf halál, Isten!
 -    -   U -   -  U  
Én így nem halok meg!"
-  -    -   U -   U    
"Veled megyek, Mózes,
  U -   U  -    - -   
De egy próbát várj meg!"
 U -     - -   -    U    

  
"Miféléket beszélsz?!"
  U - - -   U  -       
Mordult reám Csala.
 -  -    U-    U U  
"Lisztet, Ember! Megnézd!
  -   U   -  -    -  -    
Lőn ez Úr ostora!"
 -  U  -  -  U U   

 
Ettől meghalhatunk!
-  -   -  -  U -   
Asszony! Beteg levél!"
-   -     U -   U -    
"Hozz egy halom hamut!
  -   -    U -   U -   
Kérlek, most ne beszélj!"
 -  -    -    U  U  -     

 
Én, a malmos leány
-   U  -  -   U-   
Kavartam és gyúrtam.
 U -  U  -    -  U   
"Tappodtat se! Megállj!
  -  -  -   U   U -     
S hozz egy karót, uram!
   -   -    U -   U U   

  
Végét e kenyérbe!
 - -  U  U  -  U  
Lobogónak elég!
 U U - U  U -  
Ez lesz tatár mérge,
-   -    U -   -  U  
Meglásd! Jere! Segélj!"
 -  -     U U   U -     

  
Kenyér barlang száján,
 U  -   -  -     - -   
Kitűzte-forgatta.
 U -  U  -  -  U  
Tüzek múlón-árván
 U -   - -  -  - 
Alvásba roskadtak.
-  -  U  -  -  U   

 
Az éhségbe feslett
U  -  -  U  -  -   
Maroknyi kis székely
 U -   U  -    - U  
Amíg reménykedett,
U -   U -   U -    
Csalát falta kétely.
  U -   -  U  - U    

  
Szirtnek magasából
  -   -   U U - -  
Kiáltott le Csala,
 U-  -    U   U U 
Örömmámorától
U -  - U - - 
Izzott szikla-tornya.
-  -     -  U  -   U  

  
De a kiáltását
 U U  U-  - -  
Senki sem hallotta,
 -  U  -   -  -  U 
Ezért a ruháját
U -   U  U - -  
Lógatta magasba.
 - -  U  U -  U  

  
Ha engedted volna,
 U -  -  -   -  U  
Hallja Őt a népe,
 -   U -  U  - U  
Vargyas szelíd tornya
 -   -    U -   -   U 
Nem löké a mélybe!
 -   U - U  -   U  

  
Nem hordozná nevét
 -   -  -  -  U -  
Büszke szikla szirtje,
 -   U   -  U   -   U  
Lábainak mentén
 - UU -   -  -  
Gyüttem fel ma ide!
  -  -   -   U U U  

  
Húszévesen híre,
 -  - U -   - U  
Vidéket bejárva,
 U - -   U -  U  
Lénye létjeíve
 -  U  -  U- U 
Csudát szült e nyájnak.
  U -    -   U   -  U   

 
Ó, Uram! Istenem!
-  U U   -  U U  
Engedj hozzá mennem!
-  -    -  -  -  U  
Ahol nyugszik lelke,
U -    -   -   -  U 
Ott van az én helyem!
-    U  U  -   U  U   

 
Ámen...
- U    
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

A

 6

6

6

6

A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

A

A

A

 6

6

6

6

^ Bokorrím
A

A

B

B

 6

6

6

6

^ Páros rím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

C

 6

6

6

6

A

A

A

B

 6

6

6

6

A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

A

 6

6

6

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

7

^ Keresztrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

A

 6

6

6

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

C

B

 6

6

6

6

^ Félrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

A

A

A

 6

6

6

6

^ Bokorrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

C

 6

6

7

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

A

A

B

 6

6

6

6

A

A

A

A

 6

6

6

6

^ Bokorrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

7

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

A

A

A

 6

6

6

6

^ Bokorrím
A

B

A

B

 6

6

6

5

^ Keresztrím
A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

7

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

A

A

A

 6

6

6

6

^ Bokorrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

B

C

 6

6

6

6

A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

C

 6

6

6

6

A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 6

6

6

6

^ Keresztrím
A

A

A

A

 6

6

6

6

^ Bokorrím
A

 2Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom